Telephely fejlesztése

cikkek marketing pályázat tanúsítás adatbank kapcsolat Ajánlatkérés
E-mail:
Jelszó:
Kulcsszó:
Hírek, információk, tanácsok Vállalkozásod fejlesztéséhez!
Neve:
Email:

 Az ISO 9001 és a minőségirányítási alapelvek várható változásai

Az új ISO 9001 szabvány várhatóan 2015-ben jelenik meg a következő menetrend szerint:

2013. június: a CD (Committee Draft: bizottsági tervezet) szavazásra bocsátása,
2014. április: a DIS (Draft International Standard: nemzetközi szabvány tervezete) szavazásra bocsátása,
2015. július: az FDIS (Final Draft International Standard: nemzetközi szabvány végső tervezete) szavazásra bocsátása,
2015. szeptember: a nemzetközi szabvány kiadása (ISO 9001:2015).

Telephely fejlesztése

Telephelyfejlesztés támogatása

 

Kódszámok:

DAOP- 2009 - 1.1.1./E

DDOP- 2009 - 1.1.1./D

ÉAOP- 2009 - 1.1.1./D

ÉMOP- 2009 - 1.1.1./F

KDOP- 2009 - 1.1.1./C

KMOP- 2009 - 1.5.3./C

NYDOP- 2009 - 1.3.1./D

 

Alapvető cél:

A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban KKV-k) működési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének, s ezáltal közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása.

A pályázati kiírás a KKV-k működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját és bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, a telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elősegíteni, a KKV-k versenyképességének megőrzése, fokozása érdekében, a foglalkoztatottság megtartása, javítása mellett.

A pályázati kiírás közvetett célja a KKV-k tevékenységének erősítése, a régiós kis- és középvállalkozások tőkeellátottságának növelése, továbbá annak előmozdítása, hogy a telephelyfejlesztéssel járó beruházások hozzájáruljanak a régió foglalkoztatottsági szintjének megtartásához, növeléséhez.

A pályázati kiírás céljának teljesítéséhez a termelő és/vagy szolgáltató tevékenységüket fejleszteni kívánó vállalkozások meglévő, illetve új telephelyeik kialakításával és fejlesztésével járulnak hozzá.

 

Rendelkezésre álló forrás:

Az egyes Operatív Programokban a pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre

álló tervezett keretösszeg az adott kiírásra vonatkozóan az alábbiak szerint alakul.

Operatív Program

Mrd Ft

Dél-Alföldi Operatív Program

3,00

Dél-Dunántúli Operatív Program

1,74

Észak-Alföldi Operatív Program

2,18

Észak-Magyarországi Operatív Program

3,00

Közép-Dunántúli Operatív Program

2,10

Közép-Magyarországi Operatív Program

2,80

Nyugat-Dunántúli Operatív Program

3,02

Összesen

17,85

Támogatható pályázatok száma:

Operatív Program Támogatott pályázatok várható száma

(db)

Dél-Alföldi Operatív Program

50

Dél-Dunántúli Operatív Program

25

Észak-Alföldi Operatív Program

35

Észak-Magyarországi Operatív Program

50

Közép-Dunántúli Operatív Program

35

Közép-Magyarországi Operatív Program

60

Nyugat-Dunántúli Operatív Program

55

Összesen

310

Pályázók köre:

A pályázati kiírásra kizárólag a 800/2008/EK rendelet (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról) alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő alább felsorolt azon vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben (2008. év) minimum egy fő volt:

Gazdasági társaságok (112, 113, 114, 211, 212)

Szövetkezetek (121, 122, 124, 125, 129)

SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231, 232)

Konzorciális együttműködésben beadott pályázat nem támogatható.

Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel, egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező, az 1 pontban meghatározott jogi formájú szervezetek pályázhatnak.

A pályázó személyére vonatkozó speciális kizáró okok

Az Általános Feltételek c. dokumentumban meghatározott kizáró okokon kívül az alábbi pályázó személyére vonatkozó speciális kizáró okok kerülnek meghatározásra. Nem nyújtható beruházási támogatás azon mikrovállalkozás részére, amelynek fejlesztése a budapesti agglomeráción kívül, nem városi rangú a következő feltételek valamelyikének megfelelő településen valósul meg:

- népsűrűsége nem nagyobb, mint 100 fő/km2, vagy

- állandó népessége nem haladja meg az 5 000 főt.

Azon települések listáját, melyeken mikrovállalkozások fejlesztése is megvalósulhat, a felhívás 1. számú melléklete tartalmazza. Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére,

- amely a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet) alapján komplex programmal segítendő Leghátrányosabb Helyzetű Kistérségekre allokált forrás terhére részesül telephelyfejlesztést célzó támogatásban;

- amely pályázó az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a mikrovállalkozások fejlesztését célzó pályázat keretében a 2007-08-as tervezési időszakban támogatásban részesült

- aki, vagy amely nem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással/EVA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel. Jelen pályázati felhívás keretében egy kedvezményezett egy településen csak egy projekt

megvalósítására kaphat támogatást.

Iparág (a pályázó tevékenysége)

A pályázati kiírásra iparági megkötés nélkül bármilyen vállalkozás pályázhat, kivéve az olyan vállalkozásokat, akik, vagy amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység teszi ki.

Amennyiben a pályázó az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet szerinti érzékeny ágazatban tevékenykedő vállalkozásnak minősül, ezen Korm. rendelet megfelelő rendelkezéseit és az alábbiakat is figyelembe kell venni.

Csekély összegű támogatás (de minimis) esetén támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:

a) halászati és akvakultúra ágazat vállalkozásai;

b) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások;

c) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben:

i) a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

ii) vagy az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ;

d) a szénipar vállalkozásai;

e) teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás területén működő vállalkozások esetében;

f) import áruk helyett a hazai áru használatától függő támogatás;

g) harmadik országokba, vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiséghez közvetlenül kapcsolódó támogatás, értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás.

Regionális beruházási támogatás esetén támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:

a) halászati és akvakultúra-ágazat;

b) hajóépítési ágazat;

c) szénipar;

d) acélipar;

e) szintetikusszál-ipar;

f) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységekre; azonban adható támogatás a mezőgazdasági termékek feldolgozására és forgalomba hozatalára, kivéve a tejet és tejtermékeket utánzó, illetve helyettesítő termékek gyártását és forgalomba hozatalát.

Támogatható tevékenységek köre:

 

C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek

1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.

2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.

3. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a tulajdonában, bérleményében álló területen, önálló tevékenységként csak abban az esetben lehetséges, ha a fejlesztésre hatósági kötelezés miatt van szükség, s annak elmaradása a működési engedély megvonását vonná maga után.

A fejlesztés tárgyát képező ingatlannak a pályázó tulajdonát kell képeznie, vagy legalább a megvalósítási és fenntartási időszakra is kiterjedő kizárólagos bérleti jogviszonnyal kell rendelkeznie. Az önállóan támogatható tevékenység úgy értelmezendő, hogy a pályázathoz elegendő, a fent felsorolt tevékenységek közül egynek a megvalósítása; illetve a projekt nem kell, hogy tartalmazzon önállóan nem támogatható, kapcsolódó - a C.1.2 pontban felsorolt - tevékenységet.

C.1.2 Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek

1. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a tulajdonában, bérleményében álló területen, ahol az alapinfrastruktúra hiánya akadálya a vállalkozás betelepülésének, illetve továbbfejlődésének.

2. Eszközök beszerzése.

3. Kármentesítés.

Az önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenység úgy értelmezendő, hogy a pályázathoz nem elegendő a fent felsorolt tevékenységek megvalósítása, hanem szükséges legalább egy, a C.1.1 pontban felsorolt tevékenység megvalósítása is.

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

 

Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 25-70%-a.

Támogatás összege:

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke: minimum 10 millió Ft, de maximum 150 millió Ft lehet.

Beadási határidő:

A pályázatokat 2009. április 30-tól, 2009. június 30-ig lehet benyújtani.Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/clients/client1/web122/web/templates/consult/tpl.consultBlock.php on line 32
Online tanácsadás

Kérdező: aranyvirag7
Kérdés: Tisztelt Cím ! Egy IX. József Attila lakótelepi társasházban lakom. A nyílászáróim elavultak, szeretném kicseréltetni azokat, de a lakóközösség nem járul hozzá, hogy közösen fogjunk neki. A kérdésem az lenne, hogy egyedül pályázhatok - e nyílászáró cserére .
A Válasz: Itt olvasható


Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/clients/client1/web122/web/templates/dictionary/tpl.dictionaryBlock.php on line 32
Szakszótár

auditbizonyíték

az auditkritériumokra vonatkozó, igazolható feljegyzések , ténymegállapítások, vagy egyéb információ MEGJEGYZÉS: Az auditbizonyíték lehet minõségi, vagy mennyiségi.