Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel k

cikkek marketing pályázat tanúsítás adatbank kapcsolat Ajánlatkérés
E-mail:
Jelszó:
Kulcsszó:
Hírek, információk, tanácsok Vállalkozásod fejlesztéséhez!
Neve:
Email:

 Az ISO 9001 és a minőségirányítási alapelvek várható változásai

Az új ISO 9001 szabvány várhatóan 2015-ben jelenik meg a következő menetrend szerint:

2013. június: a CD (Committee Draft: bizottsági tervezet) szavazásra bocsátása,
2014. április: a DIS (Draft International Standard: nemzetközi szabvány tervezete) szavazásra bocsátása,
2015. július: az FDIS (Final Draft International Standard: nemzetközi szabvány végső tervezete) szavazásra bocsátása,
2015. szeptember: a nemzetközi szabvány kiadása (ISO 9001:2015).

Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva

I.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a

Társadalmi Megújulás Operatív Program

keretében meghirdetett

Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel

és képzéssel kombinálva c.

pályázati felhívásához

a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai

részére

 

Kódszám:

TÁMOP-2.3.3.A-09/1

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

 

 

A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás

A program célja hosszú távon a vállalkozások alkalmazkodóképességének és versenyképességének növelése, valamint a munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítása, a képzettségi szintjének és az általuk végzett munka hatékonyságának növelése. Rövidebb távon a cél a munkahelyek megőrzése, a munkaidő átszervezésével, az alkalmazottak munkában töltött idejének csökkentésével a vállalkozások foglalkoztatási potenciáljának megtartása, illetve a munkavállalók képzésben való részvételének támogatásával a munkanélkülivé válás megelőzése.

Ezáltal a válság okozta szükséghelyzetben, a munkaidő egy részében a munkavállaló számára lehetőség nyílik arra, hogy korszerű szakmai ismereteket szerezzen, továbbfejlessze készségeit és tudását.

Az uniós és a hazai jogszabályok adta keretek között arra törekedtünk, hogy a pályázati feltételek minél rugalmasabban igazodjanak a vállalkozások igényeihez és lehetőségeihez. Ezért a pályázók a támogatási feltételeket tekintve két lehetőség közül választhatnak:

- Akár önrész nélkül igénybe vehető a támogatás 150 000 000 Ft-ig, ha a pályázó az A) változatot választja. A képzés idejére jutó bérköltségek támogatására fordítható összegnek az összes költségen belül – az egy főre jutó maximális támogatási összeget kivéve - nincs felső korlátja. Ugyanakkor a támogatást össze kell számítani egyes, más konstrukciók keretében elnyert, illetve 2010. december 31-ig elnyerhető támogatásokkal.

- A B) változat esetén 20-30% önrészt kell biztosítani, és az összes költség legalább 50%-át a képzés közvetlen személyi költségeire kell fordítani (azaz a bérköltségre fordítható összeg legfeljebb az összes költség 50%-a lehet).

Ezeknek a feltételeknek a teljesülése esetén nem kell a képzési támogatást más támogatásokkal összeszámítani. Amennyiben a képzési támogatás mellett a pályázó az „egyéb költségek” kategóriájába tartozó költséget (pl. könnyvizsgálat, bankköltség stb.) is el kíván számolni, akkor ezekre az ún. csekély összegű támogatás feltételeit kell alkalmazni, és össze kell számítani bizonyos más támogatásokkal.

Mindkét megoldás esetén – ha az útmutatóban foglalt feltételek teljesülnek - lehetőség van arra, hogy a szakképzési hozzájárulást a vállalkozás beszámítsa az önrészbe.

A pályázó maga döntheti el, hogy melyik változat szerint kívánja a pályázatát benyújtani.

A választást segíti az útmutató A5. mellékletében található táblázat, amely összehasonlítja a két támogatási forma feltételeit.

A fenti A) és B) változat a vonatkozó uniós és a hazai jogszabályok közül az alábbiakhoz illeszkedik:

A támogatás a kedvezményezett választása alapján igénybe vehető A) az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban:85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet) 23/A. §-a szerinti a pénzügyi válság kapcsán nyújtandó átmeneti támogatásként (a továbbiakban: átmeneti támogatás) vagy B) a Bizottság 800/2008/EK rendeletének a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról 39. cikke szerinti képzési támogatásként (a továbbiakban: 800/2008/EK rendelet alapján képzési támogatás).

Az útmutató C3./III. pontjában foglalt Egyéb elszámolható költségek – amennyiben a kedvezményezett a támogatást a 800/2008/EK rendelet alapján képzési támogatásként veszi igénybe, csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősülnek az 1998/2008EK rendelet alapján. Amennyiben a kedvezményezett átmeneti támogatásként veszi igénybe a támogatást, akkor az egyéb költségek közé tartozó költségek átmeneti támogatásként elszámolhatóak.

 

Rendelkezésre álló forrás

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg várhatóan a konvergencia régiókban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak- Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) 16 000 000 000 forint.

A rendelkezésre álló forrásból 2009. május-július hónapokra 8 000 000 000 forint, 2009. augusztus-szeptember hónapokra 3 000 000 000 forint, 2009. október-december hónapokra pedig 5 000 000 000 forint áll rendelkezésre a pályázatok támogatására.

Amennyiben az egyes időszakok teljes keretösszege nem kerül lekötésre egy adott időszakban, akkor a le nem kötött összeg automatikusan hozzáadódik a következő időszak keretéhez.

Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Támogatható pályázatok várható száma

A támogatott pályázatok várható száma: minimum 100 db

B. Pályázók köre

Jogi forma

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

§ egyéni vállalkozók (KSH besorolás: 231),

§ jogi személyiségű gazdasági társaságok (a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szól 1959. évi IV. törvény alapján) (KSH besorolás: 11)

§ jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok (a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján) (KSH besorolás: 21)

§ szövetkezetek (2006. évi X. törvény a szövetkezetekről; valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján) (KSH besorolás: 12) A közhasznú társaságok és a non-profit gazdasági társaságok nem jogosultak pályázatot benyújtani.

A pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.

Nem jogosult pályázatot benyújtani az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel bír.

Méret

A pályázati kiírásra az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló (általános csoportmentességi rendelet) 800/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet), (HL L 214/3., 2008. 8.9.) szerinti - legalább 5 főt foglalkoztató - mikro-, kis- és középvállalkozások jogosultak

pályázatot benyújtani.

C. A pályázat tartalma

A konstrukció keretében azoknak a munkáltatóknak nyújtható támogatás, akik az átmeneti gazdasági visszaesésből adódó foglalkoztatási nehézségeik kezelése és a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében munkaszervezési intézkedések

1 A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján bevezetésével az általuk meghatározott munkavállalóiknak - a munkavégzés alóli részleges felmentése révén - képzést biztosítanak.

Képzéssel kapcsolatos részvételi feltételek

§ A képzésbe bevont munkavállalók számának minimálisan el kell érnie a 2 főt.

§ A munkaszerződésben rögzített munkaidő minimum 20%-át képzésben és a képzéssel kapcsolatos tevékenységekkel kell töltenie a munkavállalónak.

§ Egy résztvevő több képzésben is részt vehet, de ugyanazon a képzésen kizárólag egy alkalommal.

§ Egy teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló képzésben (kontaktórán való részvétellel) töltött idejének el kell érnie a 60 órát.

§ Részmunkaidőben (legalább átlagosan napi 4 órában foglalkoztatott munkavállaló esetén a képzésben töltött időt arányosan kell kiszámítani. (Napi 6 órás részmunkaidő esetén a 45 órát, napi 4 órás részmunkaidő esetén a 30 órát el kell érnie a képzésben töltött időnek.)

§ A projekt megvalósításának időtartamát a leghosszabb idejű képzésben résztvevő munkavállaló(k) képzési idejét figyelembe véve kell meghatározni.

§ Az egy munkavállalóra elszámolható – közterhekkel együtt számított – bérköltség a képzés kontaktóraszámának 1,6-szerese. Az elszámolható bérköltség legfeljebb a kötelező legkisebb minimálbér kétszerese lehet. (A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 321/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint meghatározott minimálbér figyelembevételével.)

§ Elszámolható közterhek: társadalombiztosítási járulékok (jelenleg 29%), munkaadói járulék (jelenleg 3%), továbbá a tételes egészségügyi hozzájárulás (EHO), jelenleg 1950 Ft/hó (a továbbiakban közterhek). Nem számolható el a szakképzési hozzájárulás (bérköltség 1,5%-a).

§ A támogatás 1 főre jutó maximális összege 1,3 millió Ft lehet. A támogatás egy főre jutó összege az egy munkavállalóra (célcsoporttagra) jutó, a képzéssel kapcsolatos, és a személyi jellegű – kivéve a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatban felmerülő – költségek támogatástartalmát jelenti.

§ A pályázat akkor támogatható, ha a projektben a képzések súlyozott átlagos óradíja legfeljebb nettó 1200 forint. A súlyozott átlagos óradíj a tankönyvek, jegyzetek és a vizsgáztatás költségeit nem tartalmazza.

§ Tankönyvekre, jegyzetekre maximum nettó 10 000 Ft/fő számolható el.

§ Vizsgadíj a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről, valamint egyes szociális és munkaügyi miniszteri rendeletek rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2008. (XII. 17.) SZMM rendelet (a továbbiakban: 20/2008. (XII. 17.) SZMM vizsgadíj rendelet) szerint számolható el.

§ Vizsgadíjra, bizonyítvány kiállításra maximum 16 000 Ft/fő/képzés számolható el. A súlyozott átlagos óradíj definícióját az F7, Fogalomjegyzék fejezet tartalmazza. A súlyozott átlagos óradíj értékét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) honlapján (www.nfu.hu) elérhető költségvetés összegző táblázat automatikusan számolja.

A projekt célkitűzéseinek elérése érdekében a pályázó a képzési tevékenység lebonyolítására – a belső képzést kivéve - csak külső, piaci szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat vehet igénybe.

Célcsoport meghatározása

A célcsoportba a képzésben résztvevő munkavállalók számítanak bele. A képzéseken kizárólag a pályázatot benyújtani jogosult vállalkozás azon munkavállalói jogosultak részt venni, akiket a pályázó a pályázathoz benyújtott APEH igazolásban szereplő hónap utolsó napjától kezdve a projekt fizikai megvalósításának időtartama alatt határozatlan, vagy legalább a projekt befejezéséig tartó határozott idejű munkaviszonyról szóló szerződéssel foglalkoztat.

A képzésben rész vehet bármely magyar állampolgárságú és minden olyan, nem magyar állampolgárságú természetes személy is, aki magyarországi munkavégzésre jogosító munkavállalási engedéllyel rendelkezik, vagy magyarországi munkavállalásához engedély nem szükséges és megfelel az előző bekezdésben szereplő feltételeknek.

Támogatható tevékenységek köre

1. Képzések

A program keretében az alábbi képzések valósulhatnak meg:

1. a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény szerinti szakmai képzés,

2. a munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztésére irányuló képzés (idegen nyelvi, informatikai stb.),

3. a szakképzésbe való bekacsolódáshoz szükséges bemeneti kompetenciák fejlesztésére irányuló felzárkóztató képzés vagy felzárkóztató oktatás,

A képzések megvalósulhatnak belső képzés keretében is, feltéve, hogy a vállalkozás az elmúlt három évben elszámolt ilyen típusú költséget a szakképzési hozzájárulása terhére és a támogatást az átmeneti támogatás szabályai szerint veszi igénybe, valamint a képzés ilyen módon történő megszervezésének jogszabályi feltételei adottak.

A program keretében – a belső képzés kivételével - kizárólag FAT akkreditációval rendelkező képzési programok alapján megvalósuló képzésekben – beleértve a felzárkóztató képzést is - való részvétel támogatására van mód. Kivételt képez ez alól az a képzés, amely a szakképesítésért felelős miniszter által a szakképzési törvénynek megfelelően nyilvánosságra hozott központi program alapján kerül lebonyolításra (OKJ-s képzés), valamint a felzárkóztató oktatás és a belső képzés. A FAT akkreditáció alapján megvalósuló képzések esetén a képzést nyújtó szolgáltatónak a képzés teljes időtartamára nézve érvényes FAT intézmény-akkreditációval kell rendelkeznie.

A B) változat szerinti képzési támogatás igénybevétele esetén a program keretében kizárólag a 800/2008/EK bizottsági rendelet fogalomhasználata szerinti „általános képzés” 5-ek támogathatóak. A képzéseket – kivéve a belső képzést – akkreditált képzési program alapján, belső képzés esetén pedig a felnőttképzési törvény 16. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmi követelmények szerinti kidolgozott képzési program alapján kell lefolytatni a jogszabályi feltételeknek megfelelően.

A ténylegesen lefolytatott képzésnek – betartva a képzésben részt vevő felnőtt előzetesen megszerzett tudása értékelésére és beszámítására vonatkozó előírásokat - meg kell felelnie az érvényes akkreditációval rendelkező, illetve a belső képzés programjának, melyet a kedvezményezett a képzés dokumentációjával támaszt alá, a kifizetési igény benyújtásával egy időben.

2. Személyi jellegű költségek támogatása

A képzésben résztvevőknek a képzésben (kontaktórán való részvétellel) és a vizsgán való részvételével, a felkészüléssel és a képzéshez kapcsolódó tevékenységekkel (beleértve a képzés helyszínére oda-vissza utazást is) eltöltött munkaidőre jutó bruttó bére és közterhei támogathatók. Olyan munkavállalónak a termelésből kieső munkaidejére jutó bére és közterhei nem támogathatók, akinek képzése/foglalkoztatása más forrásból a projekt időtartama alatt támogatott.

A munkavállaló képzési idejére jutó bruttó munkabér a személyi jellegű költségek támogatásának alapja, nem beleértve az esetleges közbeszerzési eljárás költségét.

Amennyiben a bruttó munkabér meghaladja a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 200%-át, akkor csak a minimálbér 200%-ának megfelelő munkabér vehető figyelembe a támogatás alapjaként. (A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 321/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint meghatározott minimálbér figyelembevételével.)

A 800/2008/EK rendelet alapján képzési támogatásként igénybe vett támogatás esetében a program keretében az 1-2. pont szerint nyújtható támogatás a képzés költségét fedezi, és ennek részeként – legfeljebb az 1-2. pont szerint elszámolható összes költség 50%-ának mértékéig - támogathatók a 2. pont szerinti személyi jellegű költségek.

Átmeneti támogatásként igénybe vett támogatás esetében a személyi jellegű költségekre vonatkozó korlátot nem kell érvényesíteni.

3. Tájékoztatás, nyilvánosság

A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket az NFÜ (www.nfu.hu) honlapjáról letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” tartalmazza.

A kedvezményezett a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban szereplő V. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani és a fentiekben hivatkozott „Arculati Kézikönyvben” szereplő „C” típusú tájékoztatási táblát, a projektzárást követően pedig szintén a már említett „C” típusú tájékoztatási táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein.

A kedvezményezett a projektbe bevont célcsoporttagokat köteles tájékoztatni a projekt megvalósításának forrásáról, illetve a támogatóról, emellett a projekt dokumentumain feltüntetni az Arculati Kézikönyvben meghatározott arculati elemeket.

A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelmények és vállalások megsértése, teljesítésének hiánya a támogatás visszavonását eredményezheti.

Szolgáltató kiválasztása

Szolgáltató kiválasztása - Támogatás keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó szabályok

A.) A pályázónak, amennyiben a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősül, úgy a pályázat megvalósításakor a szolgáltató kiválasztása során a Kbt. előírásai szerint kell eljárnia.

A pályázó a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét követően a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM–PM együttes rendelet 20-22/B.§-ban szerint köteles eljárni.

B.) Amennyiben a pályázó támogatásból megvalósuló beszerzése alapján a pályázó nem minősül a Kbt. szerint ajánlatkérőnek, illetőleg a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében, a szolgáltatók kiválasztásának nyílt, diszkriminációmentes eljárásban az útmutatónak megfelelően kell történnie.

Projekt területi korlátozása

A projekt megvalósítása során a tevékenységek kizárólag a Magyar Köztársaság területén végezhetők.

 

D. Pénzügyi feltételek és állami támogatások

Támogatás formája

A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.

Támogatás mértéke

A támogatás mértéke a választott elszámolás módjától/támogatási kategóriától függően maximum 100% lehet. Átmeneti támogatásként az elszámolható költségeknek maximum 100%-a, a 800/2008/EK rendelet alapján képzési támogatásként a vállalkozás nagyságától és a bevont fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók arányától függően 70%-80%-a igényelhető támogatásként.

A) Átmeneti támogatás esetében:

A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a az alábbiakban szereplő feltételeket figyelembe véve. (A projekt keretében elszámolható költségek részletes listáját a pályázati dokumentáció mellékletét képező ESZA elszámolható költségek általános útmutató tartalmazza. Az ESZA Elszámolható költségek általános útmutató valamennyi, ESZA által finanszírozható tevékenység általános leírását tartalmazza, azonban jelen kiírás vonatkozásában kizárólag a C3. pontban felsorolt költségek körére vonatkozó fejezetek vehetők figyelembe.) Jelen programban a C1. pontban felsorolt képzéstípusok átmeneti támogatás esetén legfeljebb 100%-os támogatási intenzitással, a 25/2007. (IX. 12.) MeHVM rendelet 11/NP. §-ában foglaltak szerinti feltételekkel maximum ötszázezer eurós értékhatárig számolhatók el.

B) A 800/2008/EK rendelet alapján képzési támogatás esetében:

A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 80%-a az alábbiakban szereplő feltételeket figyelembe véve. (A projekt keretében elszámolható költségek részletes listáját a pályázati dokumentáció mellékletét képező ESZA elszámolható költségek általános útmutató tartalmazza. Az ESZA Elszámolható költségek általános útmutató valamennyi, ESZA által finanszírozható tevékenység általános leírását tartalmazza, azonban jelen kiírás vonatkozásában kizárólag a C3. pontban felsorolt költségek körére vonatkozó fejezetek vehetők figyelembe.)

Jelen programban a C1. pontban felsorolt képzéstípusok a 800/2008/EK bizottsági rendelet szabályaival összhangban, az „általános képzések”–re vonatkozó feltételekkel valósíthatóak meg.

A támogatási intenzitás számítása a 800/2008 EK bizottsági rendelet alapján történik. A projekt egészére vonatkozóan az alábbiak szerint számítható ki a támogatás mértéke:

Általános képzés megvalósítása esetén az elszámolható költségek legfeljebb 60 százaléka támogatható. A támogatási intenzitás az elszámolható költségek 80%-ának megfelelő maximális támogatási intenzitásig növelhető az útmutató szerint.

Az egyes elszámolható költségtételek támogatási mértéke a 800/2008/EK rendelet szerinti képzési támogatás esetén:

§ A képzéshez kapcsolódó és a személyi jellegű elszámolható költségek együttes összege a 800/2008/EK bizottsági rendeletben szereplő támogatási intenzitásnak megfelelően támogatható.

§ A személyi jellegű elszámolható költségek 100%-os támogatási intenzitással is támogathatók akkor, ha a képzéssel kapcsolatos költségekhez igényelt támogatás és a személyi jellegű elszámolható költségek összege alapján az igényelt támogatási intenzitás nem haladja meg a fentiek szerint meghatározott %-os mértéket.

 

§ A személyi jellegű költségek támogatása maximum a képzésekhez kapcsolódó költségekkel azonos mértékig számolható el.

§ Egyéb költségek: e támogatási kategória választása esetében az egyéb költségekhez támogatás csekély összegű (ún. de minimis) támogatásként nyújtható, amelyet kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15.-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L sorozat 379/5/2006. 12.

28.) (a továbbiakban: 1998/2006/EK rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

Az egyéb költségek 100%-os támogatási intenzitással is támogathatók.

Az egyes elszámolható költségek, valamint a projekt teljes költségére vonatkozóan a támogatás mértékét – a vállalkozás A) vagy B) szerinti elszámolás választásának megfelelően – az NFÜ honlapján (www.nfu.hu) elérhető részletes költségvetés táblázat automatikusan számolja.

Támogatás összege

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: minimum 2 000 000 Ft, de maximum 150 000 000 forint lehet. A támogatás egy képzésbe bevont munkavállalóra jutó maximális összege 1 300 000 forint lehet.

E. Kiválasztási kritériumok

A támogatásban részesülő projektek kiválasztása a pályázati útmutatóban szereplő befogadási, jogosultsági és pénzügyi kritériumok alapján történik.

A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtása 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig lehetséges.Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/clients/client1/web122/web/templates/consult/tpl.consultBlock.php on line 32
Online tanácsadás

Kérdező: aranyvirag7
Kérdés: Tisztelt Cím ! Egy IX. József Attila lakótelepi társasházban lakom. A nyílászáróim elavultak, szeretném kicseréltetni azokat, de a lakóközösség nem járul hozzá, hogy közösen fogjunk neki. A kérdésem az lenne, hogy egyedül pályázhatok - e nyílászáró cserére .
A Válasz: Itt olvasható


Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/clients/client1/web122/web/templates/dictionary/tpl.dictionaryBlock.php on line 32
Szakszótár

megfelelõség

egy követelmény teljesülése 1. MEGJEGYZÉS: Ez a meghatározás összhangban van az ISO/IEC Guide 2-vel, de szövegezése attól eltér, hogy illeszkedjen az ISO 9000 fogalmaihoz. 2. MEGJEGYZÉS: Az angol "conformance" kifejezés ugyanezt jelenti, de k...